...
ახალი HQ™ სერია
ჰაკის ახალი თაობის HQ პორტატული მულტიმეტრები მოგცემთ საშუალებას იყოთ სრულად დარწმუნებული თქვენს მიერ გაკეთებული ანალიზის სიზუსტეში. ჰაკის ინჟინრების მ...
სრულად ნახვა
...
მობილური ლაბორატორიები სხვადასხვა კონფიგურაციებით.
pH, გამტარობა, საერთო გახსნილი ნაწილაკები, გახსნილი ჟანგბადი, და ა.შ. შესაძლებელია სხვადასხვა ხელსაწყოების და ქიმიურ - მიკრობიოლოგიური რეაგენტების კომ...
სრულად ნახვა
...
პორტატული ლაბორატორიები
შეიცავს ინსტრუმენტებს და რეაგენტებს 20 სხვადასხვა პარამეტრისთვის. შეიცავს კოლორიმეტრს DR900, მულტიმეტრს HQ40d, PHC201 pH ელექტროდს, CDC401 გამტარობის ...
სრულად ნახვა
...
პორტატული წყლის ლაბორატორია
შეიცავს კოლორიმეტრს DR900, საერთო გასხნილი ნაწილაკების და pH მეტრებს, პორტატულ ინკუბატორს, ულტრაიისფერ დასხივებას, ეშერიხე კოლის და საერთო კოლიფორმები...
სრულად ნახვა
...
TSS Portable - შეწონილი ნაწილაკების სენსორი
პორტატული, საველე პირობებში გამოყენებადი შეწონილი ნაწილაკების და სიმღვრივის მზომი. სიმღვრივის გაზომვის დიაპაზონი 0.001- 9999 NTU; შეწონილი ნაწილაკების...
სრულად ნახვა
...
Sension MM156
ერთი ელექტროდით ზომავს რამდენიმე პარამეტრს, მაგალითად pH, ORP, ტემპერატურა. ასევე სხვადასხვა ელექტროქიმიისთვის დამახასიათებელი მრავლობითი პარამეტრების...
სრულად ნახვა
...
HQ40D - პორტატული მზომი
გაზომვის შესაძლებლობა - pH, გამტარობა, მინერალიზაცია, საერთო გახსნილი ნაწილაკები, გახსნილი ჟანგბადი, რედოქსი, და სხვადასხვა იონსელექციური ანალიტიკური ...
სრულად ნახვა
...
Orbisphere 3100 - ჟანგბადის მზომი.
პორტატული ჟანგბადის მზომი, ლუმინესცენციური (ცივი ნათების) ტექნოლოგიით, სწრაფი და ზუსტი შედეგების მისაღებად. დაკალიბრება სჭირდება წელიწადში ერთხელ. გაზ...
სრულად ნახვა
...
Pocket Pro - ჯიბის ტესტერები
Pocket Pro და Pocket Pro+ ტესტერები ზომავენ 12 სხვადასხვა ელექტრო-ქიმიურ პარამეტრებს. მათ შორის, pH, ORP, გამტარობა, საერთო გახსნილი ნაწილაკები, ტემპე...
სრულად ნახვა
...
DR300 - კოლორიმეტრი
განსაზღვრის მეთოდი არის კოლორიმეტრია, რეაგენტების გამოყენებით, წყალში ფერის ცვლილებას, გატარებული სხივის საფუძველზე აღიქვამს სინათლის დეტექტორი, რაც ფ...
სრულად ნახვა
...
SL1000 - პორტატული ანალიზატორი
ახალი თაობის პორტატული ანალიზატორი, რომელსაც შეუძლია ერთდროულად ექვსი ანალიზის გაკეთება, ოთხი კეთდება რეაგენტული ჩხირებით, ორი ელექტროდების მეშვეობით....
სრულად ნახვა
...
DR1900 - სპექტროფოტომეტრი
დაპროგრამებული 220 გაზომვადი პარამეტრით. ტალღის სიგრძე 430 – 800 ნანომეტრი. ტალღის სიგრძის სიზუსტე ± 0.1 ნანომეტრი. გამოყენება შესაძლებელია როგორც ლაბ...
სრულად ნახვა
...
HQD - ანალიზატორი
HQD ანალიზატორების სამუშაო ინტერფეისი და დაკალიბრების პროცედურა არის მარტივი, მისი გამოყენება არ საჭიროებს ტრენინგს. HQD მეტრები იყენებენ Intellical-ი...
სრულად ნახვა
...
2100Q - სიმღვრივის მზომი
სიმღვრივის განსაზღვრის მეთოდი: გაგზავნილი სინათლის არეკვლა და მისი ინტენსივობის დაფიქსირება 90° გრადუსზე. სინათლის წყარო LED. გაზომვის ერთეული NTU / F...
სრულად ნახვა
...
DR900 - მულტიპარამეტრული კოლორიმეტრი
მოიცავს წინასწარ დაპროგრამებულ 90 კოლორიმეტრიულ ანალიზს. ხელსაწყო არის IP67 სტანდარტის და არის წყალგაუმტარი. ტალღის სიგრძეები: 420, 520, 560, და 610 ნ...
სრულად ნახვა
...
ციფრული ტიტრატორი
პორტატული ციფრული ტიტრატორი იძლევა საშუალებას ტიტრაციის გაკეთების მაქსიმალური სიზუსტით. ახლავს საკუთარი კარტრიჯები 40 სხვადასხვა ელემენტის გასატიტრად....
მეტის ნახვა