...
ქლორ დიოქსიდის გენერატორი

ავტომატურად აწარმოებს ქლორდიოქსიდს, და ახდენს დოზირებას ერთდროულად ერთიდან ოთხ წერტილამდე. ქლორდიოქსიდი არის წყლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური სადეზინფექციო საშუალება, რომელიც ძალიან სტაბილურია ყველა ტიპის მიკრობების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ასევე ანადგურებს ბიოფენებს, რაც მიკროორგანიზმებს უსპობს განვითარების საშუალებას. გამოიყენება ინდუსტრიულ, მუნიციპალურ, და კომერციული დანიშნულებებისთვის.

...
ქლორ დიოქსიდის გენერატორი

ავტომატურად აწარმოებს ქლორდიოქსიდს, და ახდენს დოზირებას ერთდროულად ერთიდან ოთხ წერტილამდე. ქლორდიოქსიდი არის წყლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური სადეზინფექციო საშუალება, რომელიც ძალიან სტაბილურია ყველა ტიპის მიკრობების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ასევე ანადგურებს ბიოფენებს, რაც მიკროორგანიზმებს უსპობს განვითარების საშუალებას. გამოიყენება ინდუსტრიულ, მუნიციპალურ, და კომერციული დანიშნულებებისთვის.