...
2105569

თავისუფალი ქლორის რეაგენტი ფხვნილის სახით, 0.02 – 2.00 მგ/ლ Cl₂

...
2105569

თავისუფალი ქლორის რეაგენტი ფხვნილის სახით, 0.02 – 2.00 მგ/ლ Cl₂