...
2107369

მოლიბდატის რეაგენტი ფხვნილის სახით. სილიკას აღმოსაჩენად, 1 – 100 მგ/ლ.

...
2107369

მოლიბდატის რეაგენტი ფხვნილის სახით. სილიკას აღმოსაჩენად, 1 – 100 მგ/ლ.