...
2319800

ქლორიდების რეაგენტი, 0.1-25.0 მგ/ლ Cl⁻

...
2319800

ქლორიდების რეაგენტი, 0.1-25.0 მგ/ლ Cl⁻