...
2603300

სპილენძის რეაგენტი, 2 – 210 მიკროგრამი/ლიტრზე (µg/L) Cu.

...
2603300

სპილენძის რეაგენტი, 2 – 210 მიკროგრამი/ლიტრზე (µg/L) Cu.