...
2771320

გამტარობის სტანდარტული ხსნარი, 147 (µS/cm), პოტასიუმ ქლორიდი (KCI)

...
2771320

გამტარობის სტანდარტული ხსნარი, 147 (µS/cm), პოტასიუმ ქლორიდი (KCI)