...
BOD Direct Plus – ბიოლოგიური ჟანგბადის მოთხოვნილების ანალიზატორი

გაზომვის მეთოდი არის რესპირომეტრიული, წნევის სენსორის გამოყენებით. გაზომვის დიაპაზონი 0 – 4000 მგ/ლ O2.

...
BOD Direct Plus – ბიოლოგიური ჟანგბადის მოთხოვნილების ანალიზატორი

გაზომვის მეთოდი არის რესპირომეტრიული, წნევის სენსორის გამოყენებით. გაზომვის დიაპაზონი 0 – 4000 მგ/ლ O2.