...
Phosphax sc – ფოსფორის ანალიზატორი

იყენებენ წყლის და ჩამდინარე წყლის უწყვეტი მონიტორინგისთვის. არსებობს როგორც ერთი ნაკადის ანალიზის, ასევე, ერთდროულად 8 სხვადასხვა ნაკადის ანალიზის საშუალება.

...
Phosphax sc – ფოსფორის ანალიზატორი

იყენებენ წყლის და ჩამდინარე წყლის უწყვეტი მონიტორინგისთვის. არსებობს როგორც ერთი ნაკადის ანალიზის, ასევე, ერთდროულად 8 სხვადასხვა ნაკადის ანალიზის საშუალება.